Debating change

Дебатирањето менува

Недостигаат конструктивни дебати помеѓу политичари, академици, интелектуалци, студенти, млади професионалци...Тоа можеби е така бидејќи земјава во последните неколку години се соочува со ситуација на подвоено општество и поради присуството на страв дека е многу негативно да се биде критичен.

Затоа, решивме малку да ги „поттурнемеˮ работите. Да им дадеме можност на дебатите. Согласно нашата цел и стратешка задача како организација која ја промовира различноста и се залага за развој на медиумите во Македонија, посебно на радиото како медиум, одлучивме битката на јасната, критичка, „ЗАˮ и „ПРОТИВˮ  мисла да ја водиме токму на радио.

Така, почнувајќи од 3 септември, во следните четири месеци, односно до декември 2013 година, секој вторник во живо, од 13 до 14 часот, Диверзити Медиа на радио МОФ ќе организира радио – дебата.

До крајот на годината ќе емитуваме вкупно 12 радио – дебати на различни, невообичаени, актуелни теми. Тие ќе бидат водени од целосно балансирани тимови, запазувајќи ја родовата, етничката, политичката, образовната припадност. Дебатите ќе бидат модерирани од страна на тимот на Диверзити Медиа. Од овие 12, четири радио – дебати ќе бидат организирани во градови низ Македонија.

На дебатите ќе бидат поканети претставници на локалната и централната власт, политички партии, граѓански организации, претставници на универзитетите во земјата, студенти, млади лидери, лобисти, активисти...

Освен што радио – дебатите ќе се емитуваат во живо, аналитички обработените анализи од темите на дебатите од страна на тимот на Диверзити Медиа ќе може да ги следите на www.diversitymedia.mk

Ако сакате и да ја доживеете атмосферата за време на радио – дебатите, видеата кои што ќе бидат подготвени од страна на ИДЕА ЈИЕ, ќе може да ги видите на http://idebate.org/, како и на www.diversitymedia.mk.

Со тимот на Диверзити Медиа ќе работат и тимови од дебатните клубови на Младинскиот Образовен Форум (МОФ) од цела Македонија - http://www.mof.mk/. Зацртавме дека ќе работиме на подигнување на свеста за значењето на дебатирањето. Посебно на локално ниво. Затоа, во рамките на овој проект, за групи студенти и за новинари од локални радија ќе организираме и четири обуки за радио – дебати.

Најинтересните, најжестоките и највпечатливите дебати ќе се обидеме да ги одбележиме со два кратки Интернет мултимедијални документарци. А, нема да изостанат ниту фотографии од секоја радио – дебата.

А, сите наши „производиˮ ќе ви бидат достапни на социјалните мрежи каде ние и нашите поддржувачи сме присутни.

„Проектот „Дебатирањето менуваˮ е финансиран од страна на National Endowment for Democracy (NED)ˮ

Дебатите се поддржани и промовирани и од страна на Младинскиот Образовен Форум (МОФ) и Фондацијата ИДЕА Југоисточна Европа.


Debati bën ndryshim

Mungesë debatesh konstruktive mes politikanëve, akademikëve, intelektualëve, studentëve, profesionistëve të rinj... Kjo ndodh kështu sepse vendi në vitet e fundit përballet me një situatë të një shoqërie të ndarë dhe për shkak të prezencës së frikës, se është diçka negative të jesh kritik. 

Për këtë arsye vendosëm që ti "lëvizim" gjërat. Ti japim mundësi debateve. Në përputhje me qëllimet tona dhe detyrat strategjike si organizatë që promovon ndryshueshmërinë dhe që përkushtohet për zhvillimin e mediave në Maqedoni, sidomos të radios si medie, vendosëm që luftën e mendimit të qartë kritik, "PRO" dhe "KUNDRA"ta zhvillojmë në radio.

Duke filluar nga 3 shtatori, gjatë katër muajve të ardhëshëm, deri në dhjetor 2013, çdo të marte, drejt për së drejti, nga ora 13.00 deri në 14.00, Diversety Media, pranë radio MOF do të organizojë debate në radio.

Deri në fund të vitit do të transmetojmë gjithsej 12 debate në radio, me tema të ndryshme,të pazakonta dhe aktuale. Ata do të drejtohen nga ekipe të cilat do të kenë kujdes për përfaqësinë gjinore, etnike, politike dhe arsimore. Debatet do të moderohen nga ekipi i Diversity Media. Nga 12, katër debate në radio do të organizohen në qytete të ndryshme të Maqedonisë.

Në debate do të ftohen përfaqësues të pushtetit lokal dhe qendror, partive politike, organizatave qytetare, përfaqësues të universiteteve, studentë, liderë të rinj, lobistë, aktivistë...

Veç faktit që debatet në radio do të transmetohen drejt për së drejti, do të transmetohen edhe analiza nga temat që dalin nga debatet që do të përgaditen nga ekipi i Diversity Media dhe të cilat do të gjenden në adresën www.diversitymedia.mk

Nëse dëshironi të përjetoni atmosferën gjatë debateve në radio, video materjalet që do të përgaditen nga ekipi i fondacinit IDEA Europa Juglindore, do të mund ti gjeni në adresat http://idebate.org/, dhewww.diversitymedia.mk.

Me ekipin e Diversity Media do të punojnë edhe ekipe nga klubet e dabteve të Forumit Arsimor për të Rinj (MOF) në gjithë Maqedoninë -  http://www.mof.mk/.

Përcaktuam se do punojmë për ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e debatit. Sidomos në nivel lokal. Prandaj në kuadër të këtij projekti, për studentë dhe gazetarë të radiove lokale do të organizohen katër trajnime për radio debate.

Debatet më interesante, më të forta dhe më mbresëlënëse do të prezantohen me dy dokumentarë të shkurtër multimedial në internet. Kurse nga çdo debat do të prezantohen edhe fotografi. Të gjitha "produktet" tona do të jenë të aksesueshëm edhe në rrjetet sociale.

"Projekti " Debati bën ndryshim" është i finasuar nga National Endowment for Democracy (NED)ˮ

Debatet mbështeten dhe promovohen edhe nga Forumi Arsimor për të Rinj (MOF) dhe Findacioni IDEA Europa Juglindore.

  

                      

 

AddThis Social Bookmark Button