Манипулација – контрола над некогои нешто со цел за остварување за своја предност, најчесто нефер или со нечесни тактики. „Контрола над некого и нешто со цел за остварување за своја предност, најчесто нефер или со неч...
Manipulim – të kontrollosh dikë ose diçka në avantazhin tënd, shpesh në mënyrë të padrejtë ose të pandershme. “Të kontrollosh dikë ose diçka në avantazhin tënd, shpesh në mënyrë të padrejtë ose të pandershme.” Ky është definicioni për fjalën “manipulim”. Në as...

Центрите на моќ диригираат вести и манипулаци
2019-02-11 08:20:27
Почнувајќи од граѓанските движења, политичките партии, власта, корпорациите, и други групи прават активни напори за да ги диктираат написите во медиумите. Целта на ова е информациите кои ги обработуваат и кои ги објаву ... Повеќе

Qendrat e pushtetit dirigjojnë lajme dhe manipulime
2019-02-11 08:21:50
Duke filluar nga lëvizjet civile, partitë politike, pushteti, koorporatat, grupe të tjera, angazhohen në përpjekje aktive për të diktuar rrëfimet e medias. Kjo bëhet për të kthyer informacionin që mediat përpunojnë dhe publikojnë, në favor të tyre. Pyetja e vërtetë është: sa arr ... Мë shumë

Говорот на омраза предизвикува криминал од омраза
2019-02-07 09:05:40
Говорот на омраза е насекаде по интернет, на веб страници, на социјалните мрежи, по разни канали. Може да се опише како еден вид на мизерно однесување кон една религија, етничка припадност, сексуален идентитет, род, раса ... Повеќе

Gjuha e urrejtjes shkakton krim nga urrejtja
2019-02-07 09:08:05
Gjuha e urrejtjes është gjithkund në internet, në uebsajte, në rrjetet sociale, në kanale të ndryshme. Ajo mund të përshkruhet si lloj i mizorie kundrejt një feje, përkatësie etnike, identiteti seksual, gjinie, race apo ndonjë grupacioni të ngjashëm. Të rinjtë, si përdorues masiv d ... Мë shumë

Како да се идентификуваат лажните вести?
2019-02-04 16:36:37
Лажните вести постоеле отсекогаш, но во последните години, со развивањето на интернетот и „онлајн“ медиумите, ти се сé по распространети и дури станаa и начин за придобивка. „Онлајн“ медиумите го „олесниja” правењето ... Повеќе

Dezinformatat dhe lajmet e rrejshme
2019-02-04 17:09:09
Lajmet e rrejshme kanë ekzistuar gjithmonë mirëpo në vitet e fundit, me zhvillimin e internetit dhe mediave online, ata janë përhapur më shumë dhe janë bërë madje edhe mënyrë përfitimi. Mediat online e kanë lehtësuar “bërjen” e lajmeve por e kanë vështirësuar piketimin e aty ... Мë shumë

Реформски клуч за борба против лажните вести и говорот на омраза
2019-02-01 07:25:13
Институциите имаат главна улога за поттикнување на критичкото мислење кај масата, а училиштата ги подготвуваат младите генерации за да се справат со феномените генерирани од медиумите. Гледајќи на лажните вести како ... Повеќе

Çelës reformues në luftë kundër lajmeve të rrejshme dhe gjuhës së urrejtjes
2019-02-01 08:08:47
Institucionet kanë rol kyç në nxitjen e mendimit kritik te masa kurse, në mesin e tyre, shkollat përgatisin gjeneratat e reja për përballje me fenomenet që gjenerojnë mediat. Duke parë lajmet e rrejshme si sfidë kurse të rinjtë shpesh si target të autorëve të këtyre lajmeve, ambasad ... Мë shumë

Средношколците претпазливи кон медиумите
2019-01-31 11:55:22
Младите во нашата земја, иако малку информирани, искажуваат загриженост за ширењето на лажните вести, особено во електронските медиуми. Тие велат дека лажните вести тешко се препознаваат и дека треба да се биде внимате ... Повеќе

Gjimnazistët, të kujdesshëm ndaj mediave
2019-01-31 14:47:19
Të rinjtë në vend, megjithëse janë pak të informuar, shprehen të shqetësuar për përhapjen e lajmeve të rrejshme, sidomos në mediat elektronike. Ata thonë se është e vështirë që lajmet e rrejshme të pikasen dhe se duhet bërë kujdes në përzgjedhjen e medias dhe absorbimin e info ... Мë shumë