На 23. Март 2019, Диверзити Медиа организираше медиумски појадок со група новинари од Струга и Охрид кои се и дописници на национални медиуми од овој дел на Македонија. На средбата се зборуваше за значењето на професииона...
Мë 23 mars të vitit 2019, Diversity Media organizoi një mëngjes mediatik me një grup gazetarësh nga Struga dhe Ohri që janë edhe korrespondentë të medieve kombëtare nga kjo pjesë  e Maqedonisë. Në takim u fol për rëndësinë e gazetarisë profesionale në luftën kundër lajmeve ...

Професионалното оружје како борба против јавните манипулации
2019-02-11 13:09:58
Манипулација – контрола над некогои нешто со цел за остварување за своја предност, најчесто нефер или со нечесни тактики. „Контрола над некого и нешто со цел за остварување за своја предност, најчесто нефер или со неч ... Повеќе

Informimi profesional si luftë kundër manipulimeve publike
2019-02-11 13:12:00
Manipulim – të kontrollosh dikë ose diçka në avantazhin tënd, shpesh në mënyrë të padrejtë ose të pandershme. “Të kontrollosh dikë ose diçka në avantazhin tënd, shpesh në mënyrë të padrejtë ose të pandershme.” Ky është definicioni për fjalën “manipulim”. Në as ... Мë shumë

Центрите на моќ диригираат вести и манипулаци
2019-02-11 08:20:27
Почнувајќи од граѓанските движења, политичките партии, власта, корпорациите, и други групи прават активни напори за да ги диктираат написите во медиумите. Целта на ова е информациите кои ги обработуваат и кои ги објаву ... Повеќе

Qendrat e pushtetit dirigjojnë lajme dhe manipulime
2019-02-11 08:21:50
Duke filluar nga lëvizjet civile, partitë politike, pushteti, koorporatat, grupe të tjera, angazhohen në përpjekje aktive për të diktuar rrëfimet e medias. Kjo bëhet për të kthyer informacionin që mediat përpunojnë dhe publikojnë, në favor të tyre. Pyetja e vërtetë është: sa arr ... Мë shumë

Говорот на омраза предизвикува криминал од омраза
2019-02-07 09:05:40
Говорот на омраза е насекаде по интернет, на веб страници, на социјалните мрежи, по разни канали. Може да се опише како еден вид на мизерно однесување кон една религија, етничка припадност, сексуален идентитет, род, раса ... Повеќе

Gjuha e urrejtjes shkakton krim nga urrejtja
2019-02-07 09:08:05
Gjuha e urrejtjes është gjithkund në internet, në uebsajte, në rrjetet sociale, në kanale të ndryshme. Ajo mund të përshkruhet si lloj i mizorie kundrejt një feje, përkatësie etnike, identiteti seksual, gjinie, race apo ndonjë grupacioni të ngjashëm. Të rinjtë, si përdorues masiv d ... Мë shumë

Како да се идентификуваат лажните вести?
2019-02-04 16:36:37
Лажните вести постоеле отсекогаш, но во последните години, со развивањето на интернетот и „онлајн“ медиумите, ти се сé по распространети и дури станаa и начин за придобивка. „Онлајн“ медиумите го „олесниja” правењето ... Повеќе

Dezinformatat dhe lajmet e rrejshme
2019-02-04 17:09:09
Lajmet e rrejshme kanë ekzistuar gjithmonë mirëpo në vitet e fundit, me zhvillimin e internetit dhe mediave online, ata janë përhapur më shumë dhe janë bërë madje edhe mënyrë përfitimi. Mediat online e kanë lehtësuar “bërjen” e lajmeve por e kanë vështirësuar piketimin e aty ... Мë shumë

Реформски клуч за борба против лажните вести и говорот на омраза
2019-02-01 07:25:13
Институциите имаат главна улога за поттикнување на критичкото мислење кај масата, а училиштата ги подготвуваат младите генерации за да се справат со феномените генерирани од медиумите. Гледајќи на лажните вести како ... Повеќе

Çelës reformues në luftë kundër lajmeve të rrejshme dhe gjuhës së urrejtjes
2019-02-01 08:08:47
Institucionet kanë rol kyç në nxitjen e mendimit kritik te masa kurse, në mesin e tyre, shkollat përgatisin gjeneratat e reja për përballje me fenomenet që gjenerojnë mediat. Duke parë lajmet e rrejshme si sfidë kurse të rinjtë shpesh si target të autorëve të këtyre lajmeve, ambasad ... Мë shumë